smokมีรายงาน smok การเปรียบเทียบระดับนิโคตินในซีรั่มจากยาสูบอิเล็กทรอนิกส์หรือการบริโภคยาสูบแบบธรรมดา 39 ผู้เข้าร่วมได้รับ vape 

หนึ่งอันจากยาสูบอิเล็กทรอนิกส์โดยมีนิวัวว่ากล่าวนอปิ้งน้อย 12 มิลลิกรัม/มิลลิลิตร หรือสูดกลิ่นยาสูบปกติทุกๆ20 วินาที ตรงเวลา 10 นาที แบบอย่างเลือดถูกเก็บรวบรวม 1, 2, 4, 6, 8, 10, 12 และก็ 15 นาทีภายหลังการขยายตัวทีแรก รวมทั้งระดับนิโคตินในซีรัมถูกวัดโดยโครมาโตกราฟีของเหลว-แ

มสสเปกโตรเมตรี (LC–MS) ผลการศึกษาเรียนรู้พบว่าระดั

บนิโคตินในกรุ๊ป CS ทั่วๆไปในซีรัมสูงขึ้นมากยิ่งกว่า กรุ๊ป ยาสูบอิเล็กทรอนิกส์ (25.9 ± 16.7 ng/mL เทียบกับ 11.5 ± 9.8 ng/mL) อย่างไรก็ดียาสูบ กระแสไฟฟ้าที่มีนิวัวติเตียนน 20 มิลลิกรัม/มิลลิลิตร เท่ากันยาสูบทั่วๆไป โดยพิเคราะห์จากการส่งนิโคตินราว 1 มิลลิกรัม ทุกๆ5 นาที 40

ในบรรทัดนี้ smok การเรียนเปรียบผลพวงกะทันหันของ CS กับ การสูบไอ ยาสูบอิเล็กทรอนิกส์ที่มีจำนวนนิโคตินเท่ากันในผู้ดูดบุหรี่แล้วก็ผู้ไม่ดูดบุหรี่ที่มีร่างกายแข็งแรง ทั้งคู่ตัวบ่งชี้ความตึงเครียดขบวนการออกซิเดชั

นที่มากขึ้นแล้วก็การดูดซึม NO ที่น้อยลง การขยายแบบโฟลว์เป็นตัวกลาง รวมทั้งระดับวิตามินอีไม่แสดงไม่เหมือนกันที่มีความนัยสำคัญร

ะหว่าง การสัมผัสกับ ยาสูบ กระแสไฟฟ้ารวมทั้ง การได้รับยาสูบกระแสไฟฟ้า (ทวนใน 20 ) เพราะการใช้ ยาสูบอิเล็กทรอนิกส์ ใน ระยะสั้นในผู้ดูดบุหรี่ที่มีร่างกายแข็งแรงนำมาซึ่งการทำให้หลักการทำงานของบุฝาผนังเส้นเ

ลือดผิดพลาดอย่างชัดเจนแล้วก็มีการแข็งของเส้นโลหิตมากขึ้น (ทวนใน 20 ) ผลพวงที่คล้ายกันต่อความไม่ดีเหมือนปกติของบุฝาผนังเส้

นเลือดรวมทั้งความฝืดของเส้นโลหิตเจอได้ในสัตว์เมื่อสัมผัสกับยาสูบอิเล็กทรอนิกส์ไอตรงเวลานับเป็นเวลาหลายวันหรือเรื้อรัง (ทวนใน 20 ) ตรงกันข้าม การศึกษาเล่าเรียนอื่นๆพบว่ามีความผิดธรรมดาของเ

ส้นโลหิตบุฝาผนังเส้นเลือดขนาดเล็กกระทันหัน ความเคร่งเครียดจากปฏิกิริยาขบวนการออกซิเดชันมากขึ้นรวมทั้งความฝืดของเส้นโลหิตแดงในผู้ดูดบุหรี่ภายหลังจากสัมผัสยาสูบกระแสไฟฟ้าที่มีนิวัวว่ากล่าวน แม้กระนั้นไม่เจอภายหลังยาสูบกระแสไฟฟ้าที่ไม่มีนิโคติน (ทวนใน 20 ) ในหญิงที่ดูดบุหรี่ การเรียนรู้เจอไม่เหมือนกันอย่างเป็นจริงเป็นจังในความฝืดภายหลังจากดูดบุหรี่ยาสูบยาสูบเพียงแค่หนึ่งมวน แต่ว่าไม่เจอหลังจากที่ได้มีการใช้ยาสูบอิเล็กทรอนิกส์ (ทวนใน 20 ) smok